la cuisine

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden La Cuisine

1.    Definities

1.1     In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de daarachter staande omschrijving zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.2   Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3   Bestelprocedure: de stappen, die Klant doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.4   Klant: de wederpartij van La Cuisine met wie deze een Overeenkomst aangaat.

1.5   Overeenkomst: overeenkomst betreffende de koop en levering van een Product

1.6   Partijen: La Cuisine en Klant gezamenlijk.

1.7   Product: zaken, die La Cuisine op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

1.8   La Cuisine: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.9   Website: de website van La Cuisine, te vinden onder de URL: www.lacuisinefood.nl

 

2.   Toepasselijkheid

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede bestellingen en/of contacten welke telefonisch, per e-mail of in persoon worden geplaatst respectievelijk besproken, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2  Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.   Totstandkoming Overeenkomst

3.1   Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Klant ingaat op een aanbod tot afhaal of levering van een Product via de Website, telefonisch, per bericht op een van de Social media kanalen, per e-mail, dan wel in persoon of een andere daartoe beschikbare bestelwijze.

3.2  De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door:

-          rechtstreeks te melden aan La Cuisine, in persoon dan wel telefonisch, per e-mail en/of een van de Social Media kanalen.

-          de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien

-          het invullen en inleveren van een bestelformulier

3.3  La Cuisine garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld geen fouten en/of vergissingen bevat. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst ongeldig te verklaren. Mocht dit het geval zijn zal La Cuisine dit zo spoedig mogelijk aan Klant laten weten.

3.4 La Cuisine behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de Klant zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

4.   Prijzen en betaling

4.1  Prijzen zoals genoemd op de Website, Social Media kanalen en of andere uitingen zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. Prijzen worden exclusief eventuele verzend- , verpakkings- en/of transactiekosten weergegeven. Eventuele extra kosten, zoals voorgenoemde, worden gedurende de Bestelprocedure weergegeven en tevens op de Bestelformulieren kenbaar gemaakt alvorens Klant een Overeenkomst aangaat.

4.2 La Cuisine is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.lacuisinefood.nl alsmede de betaalwijzen aangegeven op de Bestelformulieren. Indien tussen Partijen overeengekomen kan betaling ook op een andere, overeengekomen, wijze betaald worden.

5.   Kortingscodes/vouchers en cadeaubonnen

5.1  La Cuisine en/of aangesloten derden kunnen kortingscodes en/of vouchers verstrekken. Een cadeaubon wordt als verkocht beschouwd na het voltooien van de betaling. De algemene voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de cadeaubon toegepast wordt bij het aankopen van een Product.

5.2  Iedere Voucher is persoonlijk en mag slechts éénmaal gebruikt worden. Vouchers en of kortingscodes mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd worden zonder voorafgaand onze schriftelijke toestemming. Per bestelling is het, tenzij anders aangegeven, toepassen van één enkele Voucher toegestaan.

5.3  Wij behouden het recht om elke kortingscode dan wel voucher (anders dan een betaalde cadeaubon) zonder opgaaf van reden, op ieder moment terug te trekken of te annuleren.

5.4 Kortingscodes en/of vouchers kunnen alleen verzilverd worden op de daarop omschreven methode. Gebruik van een kortingscode dan wel voucher wordt beschouwd als het akkoord gaan met de Algemene voorwaarden en eventuele overige bijzondere voorwaarden zoals vermeld bij de kortingscode dan wel op de voucher.

5.5  Kortingen vermeld bij kortingscodes dan wel vouchers zijn van toepassing op de prijzen van de te bestellen Producten. Service-, bezorgkosten en overige kosten vallen , tenzij specifiek vermeld, niet onder de vermelde korting.

6.   Leveringstermijn

6.1  De beschikbare leveringsdatum en tijdstippen kunnen per Product verschillen.

6.2   De leveringsdatum en het tijdsvak zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

6.3  La Cuisine streeft ernaar om de gewenste leverdatum en tijdsvak te behalen. Indien dit niet mogelijk blijkt zullen wij Klant hier zo snel als mogelijk over informeren middels een door Klant opgegeven contactmethode.

6.4 Indien en voorzover La Cuisine de gewenste Producten niet op de door Klant gewenste datum kan leveren, wordt Klant hier zo spoedig als dit bekend raakt bij La Cuisine over geïnformeerd.

6.5  Indien er niemand aanwezig is bij aflevering op het door Klant doorgegeven adres, neemt La Cuisine hierover contact op met Klant. Klant krijgt in ieder geval de mogelijkheid om de bestelling in het vooraf bevestigde tijdsvak af te halen. Indien mogelijk wordt een tweede aflever moment aangeboden.

7.   Retourneren, Herroepingsrecht en Annuleren

7.1  Onze Producten zijn deels dagverse/gekoelde producten met een beperkte houdbaarheid. Om voorgaande reden kan de Product dan wel een onderdeel van het Product niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De Overeenkomst is na het aanvaarden van het aanbod dan ook definitief.

7.2  Veel van onze Producten zijn natuurproducten dan wel ambachtelijk bereide producten. Hierdoor kunnen deze o.a. qua vorm en/of kleur afwijken van afbeeldingen op onze uitingen.

7.3  Indien en voorzover naar mening van de Klant het Product dan we een onderdeel van het totale Product niet overeenkomt met het bestelde Product, treedt de Klant in overleg met La Cuisine.

7.4  Indien blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:

7.4.1      óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product worden geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de Klant.

7.4.2      óf restitutie van waarde van het betreffende onderdeel uit het totale Product.

 

7.5  Annuleren van de Overeenkomst is mogelijk tot:

7.5.1      In geval van een tijdelijk Product zoals Producten welke in het kader van een feest- dan wel speciale dag worden aangeboden uiterlijk op de laatst mogelijke besteldatum van betreffende Product.

 

8.   Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1  Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2  Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant telefonisch, schriftelijk en/of  per e-mail contact op met La Cuisine. Op klachten wordt zo snel als mogelijk doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen gereageerd.

9.   Overige bepalingen

9.1  La Cuisine is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.